Tilstandskontroll av kraftnett - Håndbok Massekabelanlegg (papir)

from kr5,000.00

Description


(Publikasjonsnr. 339-2011 , ISBN: 978-82-432-0667-0)

En illustrativ og omfattende dokumentasjon av skadetyper, tilstandskontrollmetoder og tilstandskriterier for massekabelanlegg med systemspenning ≤ 22 kV.

Tilstandskontroll av kraftnett - Håndbok Massekabelanlegg er utarbeidet i Energi Norges fellesfinansierte prosjekt. Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter av en ekspertgruppe fra nettselskap, kabelprodusenter og forskere fra SINTEF Energi AS.

Håndbok Massekabelanlegg omhandler følgende enheter:

  • Kabel

  • Skjøt

  • Overgangsskjøt PEX-masse

  • Endeavslutning

Hver av de nevnte enhetene er beskrevet i separate kapitler, og hvert kapittel er delt inn i følgende delkapitler:

  • Komponentbeskrivelse

  • Skadetyper

  • Tilstandskontrollmetoder, inkl. kriterier for karaktersetting

    • En levetidskurve for en gitt svikttype deler inn tiden fra nytilstand til svikt i fem faser Tilstand 1 er ”ingen tegn til svekkelse”, tilstand 2 er ”noe tegn til nedbrytning”, tilstand 3 er ”utbredt tegn til nedbrytning” og tilstand 4 er ”kritisk”. Svikt defineres her som slutt på tilstand 4, dvs. overgang til tilstand 5 som er "feil".
  • Tilstandskontrollprogram

Håndboka gir mange referanser til rapporter, REN-blader og annen type litteratur hvor en kan finne fordypende informasjon.

Håndbok massekabelanlegg er et godt verktøy i tilstandsestimering ved fornyelsesvurdering og i risikobasert vedlikehold.

Det er også utarbeidet tilstandskontrollhåndbøker innenfor kraftnett relatert til Massekabelanlegg og PEX-kabelanlegg, som kan kjøpes separat. I tillegg er det mulig å kjøpe alle tre håndbøkene samlet, og det gis da 50 % prisavslag.

Relaterte håndbøker:

Tilgjengelig i både trykket og nedlastbar (pdf) utgave.

Kontakt oss:

Ketil Sagen

Send e-post


Dokumenttype: Oppslagsverk