Økonomihåndboka

from kr4,400.00

Description


Energi Norges Økonomihåndbok er et oppslagsverk hvor du finner bransjespesifikke tema for kraftbransjen innenfor regnskap, skatt og avgift. Økonomihåndboka er en dynamisk håndbok som revideres årlig. Innholdet er oppdatert per juni 2020.

Forfatterne av Økonomihåndboka, som alle har sitt daglige virke i Deloitte, er statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget (fagansvarlig regnskap), advokat Elin Sætre Løfsgaard (fagansvarlig skatt) og advokat Dag Bjørke Bremer (fagansvarlig avgift).

Prisen er for tilgang i ett år løpende fra bestillingsdato.

Regnskap

Regnskapsdelen av Økonomihåndboka omhandler sentrale regnskapsmessige utfordringer, med fokus på bransjespesifikke problemstillinger for kraftbransjen. Områder hvor det er forskjell mellom norske regnskapsregler (NGAAP) og internasjonale regnskapsregler (IFRS) kommenteres særskilt. Regnskapsdelen er videre inndelt i problemstillinger og utfordringer knyttet til generelle regnskapsmessige spørsmål, resultatregnskapet og balansen.

 • Generelle regnskapsmessige forhold
 • Inntekter
 • Vare- og driftskostnader
 • Avskrivninger
 • Resultat av finansielle kraft- og valutakontrakter
 • Skattekostnad
 • Fallrettigheter og konsesjoner
 • Varige driftsmidler
 • Tilskudd og bidrag
 • Elsertifikater i balansen
 • Skatt i balansen
 • Fordring og gjeld ved gjennomfakturering av nettleie
 • Forbruksavgift og påslag på nettariff
 • Finansielle og ikke finansielle kraftkontrakter
 • Valutakontrakter
 • Klassifikasjon og presentasjon av derivater i balansen
 • Pensjoner
 • Utbytte og konsernbidrag

Skatt

Skattedelen av Økonomihåndboka tar for seg de særlige reglene som gjelder for formues-, inntekts- og eiendomsskatt i kraftbransjen, samt de alminnelige reglene anvendt på forhold som er særskilte for kraftbransjen.

 • Oversikt over skattesystemet
 • Inntektsføring – alminnelig inntekt
 • Beskatning av gevinster og tap – alminnelig inntekt
 • Fradragsføring – alminnelig inntekt
 • Skattyterne
 • Grunnrenteskatt
 • Naturressursskatt
 • Eiendomsskatt
 • Kommunefordeling

Avgift

Avgiftsdelen av Økonomihåndboka behandler merverdiavgiftsloven. Det gis oversikt over de generelle bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, samt eksempler på hvordan merverdiavgiftslovens generelle regler er aktuelle for kraftbransjen. Økonomihåndboka tar også for seg de spesialregler i merverdiavgiftsloven som kun er aktuelle for kraftbransjen.

 • Oversikt over merverdiavgiftssystemet
 • Transaksjoner som utløser merverdiavgift – omsetning, uttak og innførsel
 • Anskaffelser- fradragsrett for inngående merverdiavgift
 • Justeringsreglene – korrekt håndtering av inngående merverdiavgift over tid
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
 • Samarbeid og fellesprosjekt
 • Rapportering av merverdiavgift
 • Avvikling av avgiftspliktig virksomhet
 • Hvordan kan man senke risikoen for uriktig merverdiavgiftsbehandling?
 • Særavgift på forbruk av elektrisk kraft

Kontakt oss:

Praktiske spørsmål

Rådgiver i Energi Norge, Cathrine Å. Hagen Send e-post

Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Ingvar Solberg Send e-post

Faglige spørsmål kan rettes til forfatterne av Økonomihåndboka

Regnskap, fagekspert: Statsautorisert revisor i Deloitte, Gry Kjersti Berget Send e-post

Skatt, fagekspert: Advokat i Deloitte Advokatfirma, Elin Sætre Løfsgaard Send e-post

Avgift, fagekspert: Advokat i Deloitte Advokatfirma, Dag Bjørke Bremer Send e-post


Dokumenttype: Oppslagsverk