Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

This product is currently unavailable.

Description


(Publikasjonsnr: 268-2008, ISBN: 978-82-432-0600-7)

Energi Norge hadde tidligere en publikasjon om anleggsmaskiner og luftledninger. Denne er nå revidert og utvidet til å gjelde anleggsmaskiner som benyttes nær alle elektriske anlegg. Begrepet anleggsmaskiner er også utvidet til å gjelde helikoptere, vanningsanlegg m.v.

Publikasjon har som formål å gi informasjon om faremomenter og forholdsregler som kan bidra til å forebygge ulykker der maskiner og anleggsutstyr brukes i farlig nærhet av luftledninger, kabelanlegg og andre elektriske anlegg.

Det skjer fortsatt mange ulykker i forbindelse med bruk av anleggsmaskiner og annet utstyr i nærheten av elektriske anlegg. Dessuten skjer det en rekke "nestenulykker" som bare tilfeldigheter gjør at disse ikke forårsaker personskader. Vårt håp er derfor at publikasjonen vil bidra til å øke sikkerheten ved bruk av anleggsmaskiner m.v. i nærheten av elektriske anlegg.

Publikasjonens virkeområde er som nevnt blitt utvidet til å gjelde alle relevante elektriske anlegg, ikke bare luftledninger. I kap. 4 i publikasjonen har vi tematisert ulike problemområder ved at vi har pekt på mulige beskyttelsestiltak for å unngå ulykker. Publikasjonen er således først og fremst av forebyggende art. Men dessverre må vi regne med at det fortsatt skjer uønskede hendelser. Under den samme tematiseringen har vi derfor også beskrevet hvordan man skal forholde seg dersom en ulykkessituasjon skulle oppstå.

Fra 01.01.2001 innførte NVE KILE-ordningen som gir nettselskapene økonomisk straff dersom det oppstår avbrudd hos sluttbrukerne. Denne typen avbrudd kan forårsakes av anleggsmaskiner. Anleggsentreprenøren vil da kunne bli gjort økonomisk ansvarlig overfor eier av forsyningsanlegget. I publikasjonens kap. 5 har vi gjennom to eksempler forsøkt å synliggjøre hvilke erstatningssummer det kan dreie seg om.

Vi håper at eiere av forsyningsanlegg sørger for at publikasjonen blir gjort kjent blant offentlige organer, byggeplanleggere og entreprenører, brukere av anleggsmaskiner og kraner, skogsarbeidere m.v. I etterkant av denne publikasjonen vil det bli laget enkle foldere som egner seg for å dele ut til entreprenører som opererer i forsyningsområdet.

Tilgjengelig kun i trykket utgave.

Kontakt oss:

Thor Egil Johansen

Send e-post


Dokumenttype: Veileder